Wafa قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.

2020/12/25 - رام الله - قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.

تصوير: حمزة شلش
عرض في ألبوم

قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله.(عدسة: حمزة شلش/وفا)